sekretariat@agenturakami.sk | +421 948 270 880
3 generacie

Informácie

Organizátori

Univerzitná nemocnica Martin
Jesseniova lekárska fakulta UK
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Ústav pôrodnej asistencie
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
logo Nursing Now Slovakia logo International year of the nurse and the midwife 2020

Koordinátor konferencie

PhDr. Zuzana Nepelová, vedúca pôrodná asistentka Gyn.-pôr. kliniky UN Martin

Predseda vedeckého výboru

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Vedecký výbor

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Mgr. Erika Maskálová, PhD.
Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
PhDr. Silvia Žultáková, PhD.

Hlavná téma

Gynekologické ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v zmysle najnovších trendov, vedeckých poznatkov a praxe založenej na dôkazoch.

Zaslanie prihlášky

AKTÍVNA ÚČASŤ: do 25. 8. 2020

ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 25. 8. 2020

Abstrakty prosíme zasielať v rozsahu max. 1 štandardnej strany, e-mailom: sekretariat@agenturakami.sk alebo on-line: Registračný formulár

V prípade, že k prihláškam na aktívnu účasť nebudú zaslané abstrakty do stanoveného termínu, nebudú zaradené do programu.


Tematické okruhy konferencie

Výsledky výskumu a ich aplikácia (prax založené na dôkazoch) v nasledujúcich okruhoch:
 • Veda a výskum v pôrodnej asistencii a ošetrovateľstve
 • Komunitná starostlivosť v pôrodnej asistencii a ošetrovateľstve
 • Prevencia a podpora zdravia v pôrodnej asistencii a ošetrovateľstve
 • Vzdelávanie v pôrodnej asistencii (mentorstvo, e-learning, multimediálne vzdelávanie)

Aktívni účastníci majú možnosť publikovať (po recenznom konaní) plné znenie príspevku alebo štruktúrovaný abstrakt vo vedeckom zborníku.

Príspevok zasielajte v elektronickej forme najneskôr do 25. 8. 2020 (po tomto termíne nie je možné zaslať príspevok)
prostredníctvom e-mailu: eva.urbanova@uniba.sk


POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV

A) Súbor označte: priezvisko_nazovprispevku.doc (bez diakritiky)


B) Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotného formátu stránky:

 • Textový editor MS WORD
 • Okraj strany: hore, dole, vpravo, vľavo = 2,5 cm; hlavička, päta = 1,25 cm
 • Typ písma Times New Roman 12, čierna farba písma
 • Riadkovanie 1,5 riadku
 • Nerozdeľovať slová ručným spojovníkom na konci riadku
 • Neodsadzovať prvý riadok odstavca
 • Nezarovnávať okraje, neukončovať riadok klávesom Enter
 • Kláves Enter používať len na konci odstavca
 • Tabuľky nesmú byť väčšie ako jedna strana (maximálny počet 5)
 • Nepoužívať skratky bez ich ďalšieho vysvetlenia v texte
 • Maximálny rozsah textu 21 600 znakov aj s medzerami

C) Pri písaní príspevku prosíme o dodržanie jednotne stanovenej štruktúry textu príspevku:

Názov príspevku (veľkými písmenami)
Meno a priezvisko autora/autorov(bez titulov, dôsledné dodržiavanie poradia, t. j. plné krstné meno a priezvisko)
Oficiálny názov pracoviska
Abstrakt (štruktúrovaný, rozsah 250 slov, aj v anglickom jazyku)
Kľúčové slová (do 8 slov, aj v anglickom jazyku)
Úvod
Cieľ práce
Súbor, metodika
Výsledky a interpretácia
Záver Zoznam bibliografických odkazov (abecedne zoradené, bez číslovania)
Kontaktná adresa autora


D) V prípade publikovania štruktúrovaného abstraktu prosíme o dodržanie štruktúry: Úvod, Cieľ, Metódy, Výsledky, Závery, Kľúčové slová


E) Technika citovania v texte a zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690)


Spoločenský program

30. 9. 2020 – večera, diskusný večer

Program

ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENU!
Streda 30. 9. 2020
Štvrtok 1. 10. 2020

Registrácia

On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk
Registračný poplatok: skorá registrácia
do 31. 8. 2020
neskorá registrácia
od 1. 9. 2020
Sestra a pôrodná asistentka členka SKSaPA 30,- € 40,- €
Sestra a pôrodná asistentka nečlenka SKSaPA 45,- € 55,- €
Lekár 50,- € 65,- €
Študent, dôchodca 15,- € 15,- €
Praktická sestra, sanitár, sprevádzajúca osoba 20,- € 30,- €

V cene registrácie je zahrnuté organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie, konferenčný balíček, zborník plných textov v elektronickej podobe.

Možnosť dokúpenia:
30. 9. 2020
OBED – 10 € / os. (2-chodové menu)
VEČERA – 15 € / os. diskusný večer

1. 10. 2020
OBED – 10 € / os. (2-chodové menu)

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Prvý autor po zaradení príspevku do programu nehradí registračný poplatok.

Názov účtu:
Agentúra KAMI, s. r. o.

Peňažný ústav:
OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves

IBAN:
SK96 5200 0000 0000 1019 9527

SWIFT:
OTPVSKBX

VS:
po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol

KS:
0308

Poznámky:
 • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
 • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
 • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Lekárom budú priznané kredity v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Sestrám a pôrodným asistentkám budú priznané kredity v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov o kritériách a spôsoboch sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Na konferenciu nie je potrebné sa registrovať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez registračný formulár na tejto stránke.

Ubytovanie

Hotel Turiec
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
v Hoteli Turiec ****, A. Sokolíka 2, Martin
On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk

Rezervovaná kapacita: 30/2 – lôžkové izby štandard
Cena ubytovania s raňajkami:
Standard dvojlôžková izba: 85 Eur / noc
Standard dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 77 Eur / noc
Miestny poplatok: 1 Euro / osoba / noc

Partneri

Ďakujeme za podporu podujatia

PENEP
EDENPHARMA LOGO
HEATON LOGO
MEDPLUS
Nursicare